background background

Steesel

Liz Paulus

  • Naturpädagogin
  • Member vun der Integratiounskommissioun
  • 58 Joer
  • Steesel
  • Lëtzebuergerin

Ech engagéiere mech säit ville Joer bei déi gréng fir e méi nohaltegen Uelzechtdall mat méi Participatioun vun all de Biergerinnen a Bierger.  Als Naturpädagogin ass et mer wichteg, eise Kanner besser Geleeënheeten ze bidden, dobaussen ze spillen an ze léieren, zum Beispill an engem naturnoe Schoulhaff.